Ранжування факторів впливу на функціональну надійність квадрокоптера та вдосконалення його системи автоматичного керування

Автор(и)

  • Олена Нечипоренко КПІ ім. Ігоря Сікорського
  • Андрій Буренін КПІ ім. Ігоря Сікорського

DOI:

https://doi.org/10.20535/0203-3771392020229092

Ключові слова:

квадрокоптер, БПЛА, надійність , відмова, ранжування, автоматична посадка

Анотація

Стаття представляє результати дослідження внутрішніх і зовнішніх факторов впливу на надійність квадрокоптера.
Метою дослідження було розробити метод ранжирування внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на надійність квадрокоптера, і провести їх ранжування за розробленим методом, де врахувати основні джерела відмов і впливів на надійність при розробці його САК, а також на їх основі розробити раціональний алгоритм функціонування САК квадрокоптера.
У розробленому методі ранжирування як критерій ранжирування була обрана величина статистичної оцінки ймовірності безвідмовної роботи кожної складової квадрокоптера.
При аналізі надійності квадрокоптера були обрані структурні ме-тоди розрахунку надійності, так як вони дають більше розукрупнення на елементи і блоки, що важливо для знаходження характеристик надійності. У статті представлені розрахунки показників надійності для кожного елемента, блоку і всього БПЛА, розроблена структурно-логічна схема надійності квадрокоптера.

Біографії авторів

Олена Нечипоренко, КПІ ім. Ігоря Сікорського

доцент, к.т.н.

Андрій Буренін, КПІ ім. Ігоря Сікорського

бакалавр

 

 

Посилання

Петров В. Ф., Барунин А. А., Терентьев А. И. Модель системы автоматического управления беспилотным летательным аппаратом // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2014. № 12-2. С. 217–225.

Иванов Д. А., Коробейников И. С., Альжев А. В. Повышение надежности и безопасности беспилотного летательного аппарата вертолетного типа с электрическим приводом несущего винта // Труды международного симпозиума надежность и качество. – Пенза: Пензенский государственный университет, 2017. – Том 1. – С. 120-122. – ISSN: 2220-6418.

Затучный Д. А. К вопросу о прогнозировании предотказового состоя-ния объекта эксплуатации воздушного транспорта // Труды междуна-родного симпозиума надежность и качество. – Пенза: Пензенский государственный университет, 2017. - Том 1. - С. 35-37. - ISSN: 2220-6418.

Establishment of models and data tracking for small UAV reliability // «Automatic Control of a Quadcopter, AR. Drone, using a Smart Glove». 2017. – 248 с. https://calhoun.nps.edu/handle/10945/1157.

Nechyporenko O., Burenin A. Ranking of the factors influencing the reliability of the quadcopter // Тези доповідей учасників XІІ міжнародної конференції студентів та молодих вчених 11 квітня 2019 р. «Інтелект, Інтеграція, Надійність». Київ-Варшава. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2019. – С. 70-73. https://skla.kpi.ua/ua/publications/materials-of-conferences?download=363:khii-mizhnarodna-konferentsiia-studentiv-ta-molodykh-vchenykh-intelligence-integration-reliability-2019.

Нечипоренко О. М. Основи надійності літальних апаратів. Навчальний посібник з грифом МОН. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 240 с. – Бібліогр.: с. 235-239. – ISBN 978-966-622-502-6.

Spysok vykorystanoi literatury

Petrov V. F., Barunyn A. A., Terentev A. Y. Model systemy avto-matycheskoho upravlenyia bespylotnym letatelnym apparatom // Yzvestyia Tulskoho hosudarstvennoho unyversyteta. Tekhnycheskye nauky. 2014. № 12-2. S. 217–225.

Ivanov D. A., Korobeinikov Y. S., Alzhev A. V. Povyshenie nadezhnosti i bezopasnosti bespilotnoho letatelnoho apparata vertoletnoho tipa s elektry-cheskym privodom nesushcheho vinta // Trudy mezhdunarodnoho sympoziuma nadezhnost i kachestvo. – Penza: Penzenskyi hosudarstvennyi universitet, 2017. – Tom 1. – S. 120-122. – ISSN: 2220-6418.

Zatuchnyi D. A. K voprosu o prohnozyrovanyy predotkazovoho sosto-yanyia obekta ekspluatatsyi vozdushnoho transporta // Trudy mezhdu-narodnoho simpoziuma nadezhnost i kachestvo. – Penza: Penzenskyi hosudarstvennyi universitet, 2017. – Tom 1. – S. 35-37. – ISSN: 2220-6418.

Establishment of models and data tracking for small UAV reliability // «Automatic Control of a Quadcopter, AR. Drone, using a Smart Glove». 2017. – 248 s. https://calhoun.nps.edu/handle/10945/1157.

Nechyporenko O., Burenin A. Ranking of the factors influencing the reliability of the quadcopter // Tezy dopovidey uchasnykiv XII mizhnarodnoyi konferentsiyi studentiv ta molodykh vchenykh 11 kvitnya 2019 r. «Intelekt, Intehratsiya, Nadiynistʹ». Kyyiv-Varshava. – K.: IVTS “Vydavnytstvo «Politekhnika»”, 2019. – С. 70-73. https://skla.kpi.ua/ua/publications/materials-of-conferences?download=363: khii-mizhnarodna-konferentsiia-studentiv-ta-molodykh-vchenykh-intelligence-integration-reliability-2019 .

Nechyporenko O. M. Osnovy nadiinosti litalnykh aparativ. Navchalnyi posibnyk z hryfom MON. – K.: NTUU «KPI», 2010. – 240 s. - Bib-liohr.: s. 235-239. – ISBN 978-966-622-502-6.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-20

Номер

Розділ

Прилади та методи контролю