Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • 1. Мова: українська, англійська.

  2. Основні елементи статті розміщуються у такій послідовності: номер УДК, ініціали та прізвище автора, назва статті, текст, додатки, якщо вони є, список використаної літератури.

  3. У статті необхідно дотримуватись термінології, прийнятої державним стандартом; використовуючи новий термін або абревіатуру, автор повинен розшифрувати та пояснити їх.

  4. При виборі одиниць фізичних величин слід дотримуватись системи СІ.

  5. Стаття повинна бути структурована (поділена на розділи із заголовками).

  6. Формули, рисунки, таблиці мають просту арабську наскрізну нумерацію. Не слід нумерувати таблиці та формули, якщо на них немає посилання в тексті. Таблиці не повинні дублювати графіки. Розділи не нумеруються.

  7. Всі поля статті 2,5 см.

  8. Список літератури подається в порядку посилання. Неприпустиме посилання на неопубліковані та незавершені праці.

  Назви статей, а також монографій, збірників, праць нарад, тезисів доповідей, авторефератів дисертацій даються повністю. Для статей обов’язково вказується їх назва, назва видання, рік, том, номер, початкова та кінцева сторінки, для монографій – місце видання (місто), видавництво, рік видання, загальна кількість сторінок.

 • Текст відповідає вимогам до стилістики.  

 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 • Список використаної літератури повинен бути описаний відповідно до вимог

   Гарвардського стилю оформлення (BSI) списку літературних джерел

    
   
    
    
  Формат оформлення References:

  Прізвище, І.П. (рік), Назва курсив, № видання, видавництво, місто, країна.
  Розділові знаки повинні бути наступні: для усіх авторів, відокремлюються "and" і без ком; для декількіх авторів, розділяються комами, але останнє прізвище повинна бути пов'язана з попередньою "and" без коми.

  При оформленні україно- чи російськомовного джерела на іншій мові після Заголовку та Відомостей про видання (перекладених на іншу мову) у [квадратних дужках] вказується транслітерування Заголовку разом із Відомостями про видання на англійську мову.


  Для транслітерації українського тексту на латиницю використовується безкоштовний сайт http://www.translit.kh.ua/ У списку "Стандарт" - Паспортний (КМУ 2010).

  Для транслітерації російського тексту на латиницу використовується безкоштовний сайт http://www.translit.ru/ . У списку «варіанти», що розкривається, вибираємо варіант системи "BSI".
  КНИГИ

  книги з одним автором

  1. Adair, J. (1988), Effective management: How to save time and spend it wisely, PanBooks, London,UK.

  2. Abbott, A. (1988), System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labor,University ofChicago Press,Chicago,IL.

  3. Nigmatulin, R.I.(1987), Dinamika mnogofaznykh sred [Dynamics of multiphase mediums], Nauka,Moscow,Russia.

  книги з двума або більше авторами

  1. McCarthy, P. and Hatcher, C. (1996), Speaking persuasively: Making the most of your presentations, Allen and Unwin,Sydney, NSW.

  2. Gurskiy, D.S., Yesipchuk, K.Ye. and Kalinin, V.I. (2005), Metallicheskiye i nemetallicheskiye poleznye iskopaemye Ukrainy. Tom 1. Metallicheskiye poleznye iskopaemye [Metallic and Nonmetallic Minerals of Ukraine. Vol.1. Metallic Minerals], Tsentr Yevropy,Kiev-Lvov,Ukraine.

  3. Turchaninov, I.A., Joseph, M.A. and Kasparyan, E.V. (1989), Osnovy mekhaniki gornykh porod [Fundamentals of Rock Mechanics], Nedra, St. Petersburg, Russia.

  книги другій або більш пізнішої версії видання

  1. Patton, M.Q. (1990), Qualitative Evaluation and Research Methods, 2nd ed., Sage,Newbury Park,CA.

  2. Barnes, R. (1995), Successful study for degrees, 2nd ed., Routledge,London,UK.

  3. Fisher, R., Ury, W. and Patton, B. (1991), Getting to yes: Negotiating an agreement, 3nd ed., Century Business, London, UK.

  книги того ж  автора в тому ж році
  1. Napier, A. (1993a), Fatal storm, Allen and Unwin,Sydney, NSW.

  2. Napier, A. (1993b), Survival at sea, Allen and Unwin,Sydney, NSW.

  книги с анонимными или неизвестными авторами

  1.The University Encyclopedia (1985), Roydon,London,UK.

  КНИГИ ПІД РЕДАКЦІЄЮ
  Standard Form:

  Призвище, І.П. (рік), Назва транслітерація курсив [Оригінальна назва книги], № видання, in Призвище, І.П. редакторів (ed.), видавництво, місто, країна.

  приклад:

  1. Litvinov, V.V. and Maryanovich, T.P. (1991), Metody postroyeniya imitatsionnykh sistem [Construction methods of simulation systems], in Sergiyenko, I.V. (ed.), Naukova dumka,Kiev,Ukraine.

  книги під загальной редакціей (без авторів)

  Danaher, P. (ed.) (1998), Beyond the ferris wheel, CQU Press,Rockhampton,Australia.

  СТАТТІ В ЖУРНАЛАХ ТА ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ


  Формат:

  Призвище, І.П. (рік), “Назва статті”, Назва видавництва курсив, vol. номер тома, no. номер випуска (якщо він є), pp. номера сторінок статті.


  журнальна стаття

  1. Bessant, J (2001), “The question of public trust and the schooling system”, Australian Journal of Education, vol. 45, August, pp. 207-226.

  2. Khomenko, O.Ye, (2010), “Control of the energy of rocks in underground ore mining”, Mining Journal. Ferrous metals, Special Issue, pp. 41–43.

  3. Slaschev, I. (2013), “The use of information technology to increase the efficiency and safety of mining operations”, Coal of Ukraine, vol. 2, pp. 40–43.

  МАТЕРИАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

  Формат:

  Призвище, І.П. (рік), “Назва статті”, назва конференції курсив, місто, країна, дата проведення, pp. номера сторінок.

  Формат для українських конференцій:

  Призвище, І.П. (рік), “Переклад назви статті в английських кавичках”, назва збірника матеріалі в конференции транслитерация курсив [название в переводе в квадратных скобках], название конференции в транслитерации [название в переводе] или английское название для международных конференций, город, страна, дата проведения, pp. номера страниц.

  ПАТЕНТИ
  Англомовні патенти

  Standard Form:

  Прізвище винахідника, І.П., Правовласник (рік), Назва курсив, країна, Pat. № номер патента.

  для українського

  Standard Form:

  Прізвище винахідника, І.О., Правовласник транслітерація або англійською (рік), Назва курсив транслітерація [назва переклад], видавництво, місто, країна англійською або скорочення, Pat. номер патенту..


  Приклад:

  1. Graham, C.P., Fonti, L. and Martinez, A.M., American Sugar Co. (1972), Tableting sugar and compositions containing it,U.S., Pat. 3,642,535.

  2. Leonard, Y., Super Sports Limited (2008), Tin can manufacture and method of sealing,Canada, Pat. 12,789,675.

  3. Gort-Barten, L. (2002), The name of the patent, Patent Office, London,U.K., Patent № GB2336990B.

  4. Tsikra, O., Filimonov, P., Voziyanov, V., Slashchov, I., Kurnosov, S., Ikonnikova, N. and Koval, N., M.S. Poljakov Institute of Geotechnical Mechanics under NAS of Ukraine (2011), Sposib zakriplennya ankera u porodakh hirnychoï vyrobky [Method of fixing anchor in the rocks of mine working], State Register of Patents of Ukraine, Kiev, UA, Pat. № 58761

    
    
   
    
    
   
    
    

Керівництво для авторів

До публікації приймаються статті, зміст яких відповідає тематиці збірника. 

До друку прийматимуться лише наукові статті, які мають такі необхідні структурні елементи:

1. Вступ
а) постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними задачами;
б) короткий аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
в) виділення невирішених раніше питань загальної проблеми, яким присвячується стаття.
2. Постановка задачі – формулювання мети статті.
3. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів з поділом його на частини з відповідними назвами.
У цьому розділі рекомендується висвітлити такі питання, як:
а) ґрунтовний огляд існуючих рішень поставленої задачі (якщо це необхідно);
б) актуальність поставленої задачі;
в) вибір методів, підходів, моделей та інструментів розв’язку поставленої задачі;
г) власне розв’язок поставленої задачі;
д) адекватність теоретичних рішень та переваги практичних рішень над існуючими;
е) приклади застосування отриманих результатів.
4. Висновки:
а) підсумки даного дослідження;
б) перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.
5. Список літератури. Обсяг списку пристатейної бібліографії не менше 10. Основна частина посилань у статтях має бути на статті колег, опубліковані у останні роки в престижних рецензованих журналах. які індексуються в SciVerse Scopus та Web of Science. Крім того, значний відсоток посилань на матеріали конференцій.

Більшість джерел у списках бібліографії були статтями, виданими у останні 5-7 років.  

Оформлення статті

(стаття подається в форматі doc (docx), формат - А4, поля: зліва-зправа-20мм, зверху-знизу-25мм)

Заголовок статті
УДК. УДК повинно відповідати задекларованій тематиці журналу (наприклад, 621… , 539… );
Прізвище та ініціали кожного автора
Місце роботи авторів (організація, місто, країна);
Назва статті. Назва - короткою і інформативною. Назви часто використовуються в системах інформаційного пошуку. Уникайте скорочень і формул, де це можливо

Анотація.

Анотація пишеться на двох мовах (об'єм не менше 850 знаків, але не перевищувати 1500 знаків). На початку статті АНОТАЦІЯ на мові на якій написана сама стаття, а в кінці статті інша мова.
Анотація включає такі розділи
1. Мета роботи в стислій формі. Передісторія (історія питання) може бути приведена тільки в тому випадку, якщо вона пов'язана контекстом з метою.
2. Коротко викладаючи основні факти роботи, необхідно пам'ятати наступні моменти:
- необхідно йти за хронологією статті і використовувати її заголовки в якості керівництва;
- Не включати несуттєві деталі;
- Ви пишете для компетентної аудиторії, тому ви можете використовувати технічну (спеціальну) термінологію вашої дисципліни, чітко викладаючи свою думку і маючи також на увазі, що ви пишете для міжнародної аудиторії;
- Текст повинен бути зв'язковим з використанням слів «отже», «більш того», «наприклад», «в результаті» і т.п. ( «Consequently», «moreover», «for example», »the benefits of this study», «as a result» etc.), або розрізнені викладені положення повинні логічно випливати один з іншого;
- Необхідно використовувати активний, а не пасивний стан, тобто "The study tested", але не "It was tested in this study" ;
- Стиль письма повинен бути компактним (щільним), тому пропозиції, найімовірніше, будуть довше, ніж зазвичай.
3. Метод або методологію проведення роботи, результати роботи, область застосування результатів, висновки.

Анотація на англійській мові не повинна буди копією анотації  української.

Ключові слова – українською та англійською мовами (до 10 слів). Необхідно, щоб ключові слова були конкретними для вашої галузі досліджень.

Дотримуйтесь міжнародну систему одиниць (СІ). Якщо інші одиниці згадані, будь ласка, дайте їх еквівалент в СІ

У статті необхідно дотримуватись термінології, прийнятої державним стандартом; використовуючи новий термін або абревіатуру, автор повинен розшифрувати та пояснити їх.

  Формули подають у форматі Math Type або Equation 3–5 (формули набрані в будованому редакторы Word не приймаються)
Вирівнювання по центру тексту і нумерують в круглих дужках з правого краю. Шрифт: звичайний – 10 пт, великий індекс – 7 пт, маленький індекс – 5 пт, великий символ – 15 пт, маленький символ – 9 пт.

Елементи формул мають бути позначені відповідно до їх функціонального застосування (sin х: sin – функція, х – змінна). Позначення математичних, фізичних та інших величин в тексті та у формулах повинні записуватись курсивом, за винятком sin, cos, tg, ctg тощо; чисел (критеріїв) Re, Nu, Gr, Ar, Pr, Eu тощо; rot, div, grad, const тощо; позначень буквами грецького алфавіту або цифрами.

Ширина формули не повинна виходити за межі тексту. Дужки: (), [], {}, | | – набирати, використовуючи клавіши клавіатури, за виключенням дужок в многорівневих частинах формул, де використовувати "шаблони дужок" на панелі інструментів редактора формул.

Зображення

Зображення мають бути виконані за допомогою графічного редактора. Кожне зображення повинно мати підпис окремий від рисунка, розміщення по тексту, по центру, розмір кегля – 9pt, шрифт bold (напівжирний), інтервал –"Одинарный/одинарний". Цифрові позначки на зображенні повинні бути пропорційні розміру рисунка. Рисунки, які мають позиції а, б, повинні бути однакової висоти і скомпоновані по горизонталі. Кожен рисунок подається в окремому файлі, як оригінал, з розширенням jpg, cdr тощо. (не в " Microsoft WORD ").

Зображення повинні мати масштаб 100% і кут повороту 0 градусів. Мінімальна товщина ліній 0.25 pt. Роздільна здатність для кольорових і півтонових зображень - 300 dpi. Роздільна здатність для монохромних зображень - 1200 dpi.

Таблиці

Таблиця не повинна виходити за межі тексту. Інтервал в таблиці –"Одинарный/одинарний". Кожна таблиця повина мати заголовок, шрифт bold (напівжирний). Номер таблиці по правому краю, заголовок – по центру.

Література

Список літератури подається в порядку посилання. Неприпустиме посилання на неопубліковані та незавершені праці.

Основна частина посилань у статтях має бути на статті колег, опубліковані у останні роки в престижних рецензованих журналах з проблем машинобудування, матеріалознавства та прикладної механіки, які індексуються в SciVerse Scopus та Web of Science. Крім того, значний відсоток посилань на матеріали конференцій.
Більшість джерел у списках бібліографії були статтями, виданими у останні 5-7 років.
Бібліографічний опис має відповідати титульній сторінці видання.

Для всіх статей оформлюються два чітко розділених озаглавлених списку пристатейному літератури:

1) Список використаних джерел (згідно вимог ВАК. Портал присвячений полегшенню процедури оформлення наукових джерел відповідно до вимог Вищої атестаційної комісії (ВАК) http://vak.in.ua/

2) References (Гарвардський стиль оформлення (BSI) списку літературних джерел). Транслітерований латиницею список літератури із заголовком References (Гарвардський стиль оформлення (BSI) списку літературних джерел)

 Формат оформлення References:
Прізвище, І.П. (рік), Назва курсив, № видання, видавництво, місто, країна.

Розділові знаки повинні бути наступні: для усіх авторів, відокремлюються "and" і без ком; для декількіх авторів, розділяються комами, але останнє прізвище повинна бути пов'язана з попередньою "and" без коми.

При оформленні україномовного джерела на іншій мові після Заголовку та Відомостей про видання (перекладених на іншу мову) у [квадратних дужках] вказується транслітерування Заголовку разом із Відомостями про видання на англійську мову.  

Для транслітерації українського тексту  на латиницю використовується безкоштовний сайт:https://www.grafiati.com/uk/transliteration/. 

КНИГИ

книги з одним автором

1. Adair, J. (1988), Effective management: How to save time and spend it wisely, PanBooks, London,UK.

2. Abbott, A. (1988), System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labor,University ofChicago Press,Chicago,IL.

3. Nigmatulin, R.I.(1987), Dinamika mnogofaznykh sred [Dynamics of multiphase mediums], Nauka,Moscow,Russia.

книги з двума або більше авторами

1. McCarthy, P. and Hatcher, C. (1996), Speaking persuasively: Making the most of your presentations, Allen and Unwin,Sydney, NSW.

2. Gurskiy, D.S., Yesipchuk, K.Ye. and Kalinin, V.I. (2005), Metallicheskiye i nemetallicheskiye poleznye iskopaemye Ukrainy. Tom 1. Metallicheskiye poleznye iskopaemye [Metallic and Nonmetallic Minerals of Ukraine. Vol.1. Metallic Minerals], Tsentr Yevropy,Kiev-Lvov,Ukraine.

3. Turchaninov, I.A., Joseph, M.A. and Kasparyan, E.V. (1989), Osnovy mekhaniki gornykh porod [Fundamentals of Rock Mechanics], Nedra, St. Petersburg, Russia.

книги другій або більш пізнішої версії видання

1. Patton, M.Q. (1990), Qualitative Evaluation and Research Methods, 2nd ed., Sage,Newbury Park,CA.

2. Barnes, R. (1995), Successful study for degrees, 2nd ed., Routledge,London,UK.

3. Fisher, R., Ury, W. and Patton, B. (1991), Getting to yes: Negotiating an agreement, 3nd ed., Century Business, London, UK.

книги того же автора в тому ж році

1. Napier, A. (1993a), Fatal storm, Allen and Unwin,Sydney, NSW.

2. Napier, A. (1993b), Survival at sea, Allen and Unwin,Sydney, NSW.

книги с анонімними або невідомими авторами

1.The University Encyclopedia (1985), Roydon,London,UK.

КНИГИ ПІД РЕДАКЦІЄЮ

Standard Form:

Призвище, І.П. (рік), Назва транслітерація курсив [Оригінальна назва книги], № видання, in Призвище, І.П. редакторів (ed.), видавництво, місто, країна.

приклад:

1. Litvinov, V.V. and Maryanovich, T.P. (1991), Metody postroyeniya imitatsionnykh sistem [Construction methods of simulation systems], in Sergiyenko, I.V. (ed.), Naukova dumka,Kiev,Ukraine.

книги під загальной редакціей (без авторів)

Danaher, P. (ed.) (1998), Beyond the ferris wheel, CQU Press,Rockhampton,Australia.

СТАТТІ В ЖУРНАЛАХ ТА ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ

Формат:

Призвище, І.П. (рік), “Назва статті”, Назва видавництва курсив, vol. номер тома, no. номер випуска (якщо він є), pp. номера сторінок статті.

журнальна стаття

1. Bessant, J (2001), “The question of public trust and the schooling system”, Australian Journal of Education, vol. 45, August, pp. 207-226.

2. Khomenko, O.Ye, (2010), “Control of the energy of rocks in underground ore mining”, Mining Journal. Ferrous metals, Special Issue, pp. 41–43.

3. Slaschev, I. (2013), “The use of information technology to increase the efficiency and safety of mining operations”, Coal of Ukraine, vol. 2, pp. 40–43.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

Формат:

Призвище, І.П. (рік), “Назва статті”, назва конференції курсив, місто, країна, дата проведення, pp. номера сторінок.

Формат для українських конференцій:

Призвище, І.П. (рік), “Переклад назви статті в английських кавичках”, назва збірника матеріалі в конференции транслитерация курсив [название в переводе в квадратных скобках], название конференции в транслитерации [название в переводе] или английское название для международных конференций, город, страна, дата проведения, pp. номера страниц.

ПАТЕНТИ

 Англомовні патенти

Standard Form:

Прізвище винахідника, І.П., Правовласник (рік), Назва курсив, країна, Pat. № номер патента.

для українського

Standard Form:

Прізвище винахідника, І.О., Правовласник транслітерація або англійською (рік), Назва курсив транслітерація [назва переклад], видавництво, місто, країна англійською або скорочення, Pat. номер патенту..

Приклад:

1. Graham, C.P., Fonti, L. and Martinez, A.M., American Sugar Co. (1972), Tableting sugar and compositions containing it,U.S., Pat. 3,642,535.

2. Leonard, Y., Super Sports Limited (2008), Tin can manufacture and method of sealing,Canada, Pat. 12,789,675.

3. Gort-Barten, L. (2002), The name of the patent, Patent Office, London,U.K., Patent № GB2336990B.

4. Tsikra, O., Filimonov, P., Voziyanov, V., Slashchov, I., Kurnosov, S., Ikonnikova, N. and Koval, N., M.S. Poljakov Institute of Geotechnical Mechanics under NAS of Ukraine (2011), Sposib zakriplennya ankera u porodakh hirnychoï vyrobky [Method of fixing anchor in the rocks of mine working], State Register of Patents of Ukraine, Kiev, UA, Pat. № 58761

 

Остаточне рішення про опублікування статті приймає редколегія.

 

Системи та процеси керування

Системи і засоби навігації, вимірювання та обробки інформації в цих системах

Прилади та методи контролю

Гіроскопічні та інші системи керування об’єктами, умови стабілізації за різних дестабілізуючих факторів збудження

Механіка елементів конструкцій

Висвітлення динамічних процесів у гіроскопічних та інших системах управління об’єктами

Інтелектуальна власність

Висвітлюються статті з інтелектуальної власності, а також цікава інформація, що стосується розвитку  комп'ютерного моделювання літальних апаратів, мобільних роботів, історії технікию

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.