DOI: https://doi.org/10.20535/0203-377130201570288

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

Юліан Михайлович Туз, Олег Васильович Козир, Тетяна Володимирівна Червона

Анотація


В статті проаналізовано існуючі методи ідентифікації динамічних характеристик термоперетворювачів. Запропоновано метод експериментального визначення динамічних характеристик термоперетворювачів, який полягає в створенні ступінчатого тестового впливу на чутливий елемент термоперетворювача, за рахунок опромінення його лазерним променем і в паралельній реєстрації його перехідної характеристики. Приведено схему тестового обладнання, характеристики вихідного сигналу та модель передавальної функції термопари типу С.

Ключові слова


ідентифікація динамічних характеристик; термоперетворювачі; термопари; передавальна функція; перехідна характеристика; лазерне опромінення; термоЕРС; вимірювання температури; нестаціонарна температура; LabVIEW; Python

Повний текст:

PDF

Посилання


Hashemian H. M. Maintenance of process instrumentation in nuclear power plants / H. M. Hashemian. – Springer, 2006. – 308 p.

Ідентифікація статичних та динамічних характеристик термоперетворювачів : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Володимир Петрович Столярчук . – Львів : Б.в., 2012 . – 19 с.

Park S.J. A new method in varying flow Experiments in Fluids for measuring time constants of a thermocouple wire states / S.J. Park, S.T. Ro // Experiments in Fluids. – 1996, - № 21. – P. 380 386.

Туз Ю.М. Автоматизированная система идентификации динамических параметров термопар / Ю.М. Туз, О.В. Козырь, А.В. Порхун // «Инженерные и научные приложения на базе технологий NI NIDays-2015»: Сборник трудов ХIV международной научно-практической конференции, Москва 27 ноября 2015 г. – М.: ДМК-пресс, 2015. С. 237-239.

ГОСТ Р МЭК 62385-2012. Атомные станции. Контроль и управление, важные для безопасности. Методы оценки рабочих характеристик измерительных каналов систем безопасности [Текст]. – Введен 2013-06-01. – М: Стандартинформ, 2013. – С. 28.

А.с. 909592 СССР, МКИ3 G 01 K 15/00. Устройство для определения динамических и статических характеристик непогружаемых термоприемников [Текст] / В.Т. Стадник, Е.И. Фандеев, Г.А. Лущаев (СССР). - № 2970522/18 10; заявл. 30.07.80; опубл. 28.02.82, Бюл. № 8. – 4 с.

Пат. 95326 UA, МПК G01P 21/00 (2015.01) Спосіб прямого визначення динамічних характеристик термоперетворювачів [Текст] / Болонов М. І., Чупіс Д. А., Кузнецов Д. М. ; заявник Донецький національний університет. - № u 2014 05589 ; заявл. 26.05.2014 ; опубл. 25.12.2014, Бюл. № 24, 2014.

Reasearch on measuring time constant of NANMAC thermocouple / Feng Hao [et al.] / Journal of Measurement Science and Instrumentation. – China: 2014. – 5(4). – P. 1-4.

Туз. Ю.М. Автоматизація аналізу вимірювальних пристроїв [Текст]: Монографія / Ю.М. Туз, Ю.С. Шумков, О.В. Козир// За заг. ред. Ю.М. Туза. – К.: «Корнійчук», 2014. – 172 с.

Туз Ю. М. Спосіб визначення динамічних характеристик термопар за допомогою радіоімпульсу струму / Ю. М. Туз, О. В. Козир, А. В. Порхун. // Системи обробки інформації. – 2016. – №6. – С. 164–166.

Балакирев В.С. Экспериментальное определение динамических характеристик промышленных объектов управления / В.С. Балакирев и др. – М.: «Энергия», 1967. – 232 с.

www.ni.com

www.python.org

Jones E, Oliphant E, Peterson P, et al. SciPy: Open Source Scientific Tools for Python, 2001-, http://www.scipy.org/ [Online; accessed 2016-05-10]

Stéfan van der Walt, S. Chris Colbert and Gaël Varoquaux. The NumPy Array: A Structure for Efficient Numerical Computation, Computing in Science & Engineering, 13, 22-30 (2011), DOI:10.1109/MCSE.2011.37

John D. Hunter. Matplotlib: A 2D Graphics Environment, Computing in Science & Engineering, 9, 90-95 (2007), DOI:10.1109/MCSE.2007.55
Copyright (c) 2019 Юліан Михайлович Туз, Олег Васильович Козир, Тетяна Володимирівна Червона

       
ICV 2016 = 70.03
ICV 2017 = 69.10