СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОГО ЛІНІЙНО-КВАДРАТИЧНОГО ЦИФРОВОГО РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО КОНДИЦІОНЕРА ІЗ ПАРОВИМ ЗВОЛОЖУВАЧЕМ

Ігор Михайлович Голінко, Ірина Євгенівна Галицька

Анотація


Для промислових комплексів штучного мікроклімату (ПКШМ) запропонована методика розробки комплексної математичної моделі промислового кондиціонера  у просторі стану, що передбачає аналіз структури автоматичної системи керування (АСК) та розробки відповідних алгоритмів керування. На основі розробленої методики отримано комплексну модель для технологічних схем промислових кондиціонерів як єдиного багатовимірного об’єкта керування. Для запропонованої методики використовуються динамічні моделі кліматичного обладнання у просторі стану. Для загальної моделі ПКШМ представлено матриці, які визначають комплексну модель промислового кондиціонера із паровим зволожувачем.

Розроблено алгоритм синтезу багатовимірного лінійно-квадратичного цифрового регулятора (ЛКЦР) для ПКШМ. Розглянута задача синтезу оптимального ЛКЦР і синтезована матриця зворотного зв’язку ЛКЦР, яка за параметрами стану об’єкта керування визначає траєкторію вектора оптимального впливу, що мінімізує квадратичний критерій. Від класичної процедури синтезу ЛКЦР запропонований алгоритм відрізняється наявністю логічного вибору обладнання для здійснення оптимального керування. Такий підхід дозволяє переосмислити синтез АСК кондиціонера на основі розмежування взаємного впливу регулюючих параметрів.

Це дозволяє перевести систему керування кондиціонером на якісно новий рівень і забезпечує ефективне використання енергоресурсів для систем штучного мікроклімату. Отримані розрахункові формули рекомендується застосовувати фахівцям з автоматизації для проектування систем керування й оптимізації існуючих.


Ключові слова


промисловий кондиціонер; автоматична система керування; лінійно-квадратичний цифровий регулятор; оптимізація; паровий зволожувач

Повний текст:

PDF

Посилання


Голінко, І.М. Аналіз та забезпечення ефективного керування системами штучного мікроклімату / І.М. Голінко, С.Г. Степаненко, І.Є. Галицька, В.Ю. Степаненко // Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 17 - 18 квітня 2013 р., - Київ, 2013. С. 172–175.

Голінко, І.М. Моделювання температурного режиму теплообмінника / І.М. Голінко, А.І Кубрак., A.C. Кравченко // Східно-Європейский журнал передових технологій. –2010, №2/7(44). С. 24–27.

Голінко, І.М. Нестаціонарна модель тепло– та масообміну для водяного охолоджувача / І.М. Голінко // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: тези доповідей ХII міжнародної науково–практичної конференції, 22–25 квітня 2014 р. –Київ, 2014. с.137.

Голінко, І.М. Математичне моделювання процесів тепло- та масооб-міну для камери парового зволоження / І.М. Голінко, І. Є.Галицька, В.Ю. Степаненко //Прикарпацький вісник. –2014, розділ «Число» № 1(25) С. 54-63.

Пупков, К.А. Методы классической и современной теории автоматиче-ского управления: учебник в 5–и тт.; Т.4: Теория оптимизации систем ав-томатического управления [Текст] / К.А. Пупков и др. М.: МГТУ, 2004. –744 с.

Рей, У. Методы управления технологическими процессами / У. Рей. –М.: Мир, 1983. –368 с.

Голінко, І.М. Динамічна оптимізація при управлінні тепловим процесом / І.М. Голінко // Нац. техн. ун–т України “Київ. політехн. ін.–т”. –Київ, 1996. –10с. –Деп. у ДНТД України 22.04.96, №1011–Ук. 96

Куо, Б. Теория и проектирование цифровых систем управления: пер. с англ. –М.:Машиностроение, 1986. –448 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/0203-377128201439008

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Ігор Михайлович Голінко, Ірина Євгенівна Галицька